Sep 9, 2017 - Hutchinson KS - Kansas State Fair - joshturnermusic