Apr 25, 2014 Lake Sam Rayburn TX - joshturnermusic